Pracujemy codziennie od wtorku do niedzieli

Regulamin

REGULAMINDEFINICJE


SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA: MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO
96-325 Radziejowice, Krze Duże 30, Nip: 8381868075 Regon 382009634
Dane do kontaktu: numer telefonu 518033285., adres e-mail kontakt@stylovewlosybysylwia.pl
dalej w Regulaminie jako „ MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO

REGULAMIN – niniejszy regulamin świadczenia usług i sprzedaży przez MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO

STRONA INTERNETOWA: serwis internetowy działający pod adresem https://stylovewlosybysylwia.pl

KLIENT/USŁUGOBIORCA/UCZESTNIK – 1) osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także ii) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.

KONSUMENT – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

PRZEDSIĘBIORCA O CHARAKTERZE ZAWODOWYM – podmiot prawa, który we własnym imieniu prowadzi działalność gospodarczą w dowolnej formie prawnej a nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWEJ LUB USŁUGI CYFROWEJ – umowa, na mocy której Usługodawca zobowiązany jest do dostarczenia Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, dzięki, której klient poprzez wypełnienie formularza odpowiednimi danymi wskazanymi w formularzu oraz określenie warunków Umowy może dokonać zakupu Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.

KONTO USŁUGOBIORCY: Bezpłatna usługa elektroniczną, którą Usługobiorca, z której Usługobiorca może skorzystać rejestrując się. Dzięki usłudze elektronicznej Konto Usługobiorcy, Usługobiorca ma dostęp do historii swoich zakupów, pobranych plików czy Kursu online.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO określające rodzaj i/lub liczbę Treści cyfrowych i/lub Usług cyfrowych oraz inne treści przewidziane prawem.

CENA – wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO za Treść cyfrową lub Usługę cyfrową a w odniesieniu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartości;

PRODUKT Z ELEMENTAMI CYFROWYMI – towar zawierający Treść cyfrową lub Usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie; 

TREŚĆ CYFROWA – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej jako Produkt cyfrowy.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r, poz. 344 z późn. zm.) na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony internetowej.

USŁUGA CYFROWA – usługa pozwalająca na: wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, ii) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, iii) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej np. kursy.

WEBINAR – informacyjne wydarzenie internetowe prowadzone przez MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO dla Uczestników mające na celu pogłębianie wiedzy w danej dziedzinie.

KURS ONLINE – dostęp do usługi i treści cyfrowych o charakterze informacyjnym za pomocą Strony internetowej.

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Usług w tym również świadczenia usług elektronicznych oraz sprzedaży Produktów i Usług cyfrowych MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO a także zawiera prawa i obowiązki MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO i Klientów będących Konsumentami, Przedsiębiorcami na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcami o charakterze zawodowym.

 2. Informacje o Produktach cyfrowych, Usługach cyfrowych, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny podane na Stronie internetowej stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c.

 3. Treść Regulaminu może być w każdym czasie utrwalona za pomocą jego pobrania, zapisania na nośniku lub wydrukowana. 

 4. Po dokonaniu zakupu MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO wysyła na adres e-mail Klienta podany podczas składania zamówienia postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zawieranej Umowy – w tym informacji o przedmiocie zakupu.
   

2. WYMAGANIA TECHNICZNE 

 1. Wymagania techniczne niezbędne w celu korzystania z Usług i Produktów cyfrowych MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO

 1. Korzystanie ze strony internetowej możliwe jest o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełnia następujące, minimalne wymagania techniczne:
  – urządzenie (komputer, laptop tablet, smartfon bądź inne urządzenie obsługujące protokół HTTPS) podłączone do Internetu,
  – przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producentów przeglądarki oraz systemu operacyjnego urządzenia, z włączoną obsługą JavaScript i Cookies.

 2. W celu korzystania z Webinarów oraz Kursui online MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO Klient powinien spełnić minimalne wymagania techniczne. Niezbędne wymagania to:
  a) dostęp do komputera/laptopa z dostępem do stabilnej sieci nternet
  b) Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy
  c)2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej)
  d) system operacyjny taki jak Windows 8 (Zalecany Windows 10), Mac OS zalecana najnowsza wersja, Linux, Chrome OS.

 3. Wymagane jest korzystanie z aktualnych oficjalnych wersji przeglądarek takich jak Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Yadex lub Opera

 4. Klient musi posiadać aktywny adres email, na który przychodzi potwierdzenie zakupu oraz korespondencja związana z zawartą umową.

 5. W zakresie korzystania z Produktów cyfrowych lub Usług Cyfrowych każdorazowo wymagania techniczne stanowią przedmiot opisu danego Produktu lub Usługi cyfrowej.

 

3. OGÓLNE WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY 

 1. Zawarcie Umowy między Klientem, a MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia lub wysłanie stosowanej wiadomości na adres e-mail MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO

 2. W Formularzu zamówienia lub w wysłanej wiadomości Klient podaje wybrany Produkt cyfrowy lub Usługę cyfrową, oraz takie dane jak: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, ulica, kraj, numer telefonu, adres e-mail., zatwierdza regulamin oraz zapoznaje się z polityką prywatności i dokonuje płatności.

 3. Po złożeniu Zamówienia MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO potwierdza jego otrzymanie za pomocą wysłania wiadomości e-mail.

 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej

 5. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ustępie powyżej. 

 6. Produkty lub usługi oferowane przez MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO mogą być oferowane w przedsprzedaży.

 7. Każdorazowo warunki przedsprzedaży są ujęte w opisie danego Produktu lub usługi objętego przedsprzedażą

 8. W zakresie przedsprzedaży termin dostarczenia Produktów lub Usług może się różnic od standardowego terminu, w związku z tym terminem obowiązującym Produkty w przedsprzedaży jest termin wskazany w opisie danego Produktu będącego w przedsprzedaży.

 

4. WEBINARY i KURSY ONLINE

 1. MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO świadczy usługę Webinarów I Kursów online

 1. Dostęp do Webinaru lub Kursu online następuje po spełnieniu określonych warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 2. W celu skorzystania z danego Webinaru lub Kursu online Uczestnik wypełnia formularz rejestracyjny i zatwierdza go lub zakupuje za pomocą Sklepu dostępnego na Stronie internetowej MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO wysyła potwierdzenie zamówienia w ciągu 5 dni roboczych wysyłając wiadomość na adres e-mail podany podczas rejestracji.

 3. Przed rejestracją na Webinar lub zakupem Kursu online Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji Regulaminu.

 4. Webinar trwa do 1 godziny, chyba, że co innego wskazano w opisie Webinaru.

 5. Czas Kursu online uzależniony jest każdorazowo od określonego Kursu a szczegóły w zakresie czasu są opisane w opisie danego Kursu na Stronie MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO.

 6. Zakazane jest przez Uczestników utrwalanie, nagrywanie, rozpowszechnianie treści, dźwięku, obrazu oraz przebiegu Webinaru lub Kursu Online bez pisemnej zgody MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO.

 7. Prowadzone Webinary mają charakter wyłącznie informacyjny, poszerzający wiedzę i nie stanowią porady ani opinii indywidualnej.

 8. MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO dokłada należytej staranności, aby Webinary oraz Kursy online były prowadzone profesjonalnie

 9. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu podstawowe parametry danego Webinaru lub Kursu online, w tym czas trwania, cennik oraz warunki techniczne określa informacja o konkretnym Webinarze lub Kursie online.

 10. Zawarcie Umowy jest wiążące, tym samym jest zobowiązaniem Uczestnika do dokonania zapłaty wynagrodzenia za uczestnictwo w Webinarze lub Kursie online.

 11. Uczestnik najpóźniej dzień przed wydarzeniem otrzyma link do Webinaru na adres e-mail podany podczas rejestracji

 12. Uczestnik zobowiązany jest podać prawidłowy adres e-mail, na który zostanie wysłany link z danymi do logowania na Webinar.

 13. Uczestnik w celu skorzystania z Kursu online zakłada Konto Użytkownika w celu skorzystania z Kursu online

 14. Uczestnik ma prawo do uczestniczenia w Webinarze oraz zadawania pytań za pomocą dostępnego czatu.

 15. Uczestnik zobowiązuje się uczestniczyć w Webinarze lub Kursie online nie naruszając obowiązujących przepisów prawa

 16. MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie warunków technicznych przez Uczestnika takich jak przykładowo: brak dostępu do internetu lub słabe łącze, ustawienia komputera, które mogą mu uniemożliwić uczestnictwo w Webinarze lub Kursie online i leżą po stronie Uczestnika.

 17. MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO może rejestrować, udostępniać i archiwizować przebieg Webinaru lub Kursu online, o czym Uczestnik jest informowany w opisie danej Usługi przed dokonaniem decyzji o zakupie.

 18. Podczas Webinaru lub Kursu online rejestrowane będą pytania, które mogą nosić znamiona tajemnicy przedsiębiorstwa lub inne mogące nosić znamiona danych wrażliwych, zatem Uczestnik, który chce zadać takie pytanie przed jego zadaniem powinien poinformować o tym fakcie osobę prowadzącą. Jeżeli tego nie zrobi MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika lub innych osób trzecich za wykorzystanie danej informacji.

 19. Klient może dokonać zakupu Webinaru lub Kursu online za pomocą Strony internetowej MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO

 20. Klient aby skorzystać z zakupionego kursu online zakłada Konto Użytkownika na stronie https://stylovewlosybysylwia.pl oraz za pomocą dostępnych funkcjonalności realizuje kurs.

 21. Dane do logowania oraz dostęp do kursu online są indywidualnymi danymi, które nie mogą być przekazywane osobom trzecim

 22. W sytuacji problemów technicznych w zakresie korzystania z kursu Użytkownik zobowiązany jest do kontaktu ze MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO

 23. Od zakupu Materiały kursowe są dostępne dla Użytkownika przez okres wskazany w opisie danego kursu.

 24. Kursy online mają charakter informacyjny i nie stanowią indywidualnej porady czy szkolenia

 25. Usługobiorca w celu usunięcia Konta Użytkownika powinien napisać wiadomość z prośbą o usunięcie konta na email Usługodawcy podany w niniejszym Regulaminie.5. CENY I FORMY PŁATNOŚCI 


 1. Ceny uwidocznione na Stronie Internetowej MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO podane są w złotych polskich i są cenami brutto zawierającymi należny podatek wymagany przez przepisy prawa polskiego.

 1. O łącznej cenie wraz z podatkami produktów lub usług będącymi przedmiotem Zamówienia, a także o innych kosztach, Klient jest informowany na stronie internetowej w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.

 2. MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:
  – płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym.

 3. MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO do każdego zamówienia wystawia dokument księgowy. Faktury, w tym również faktury pro forma wystawiane i doręczane są Klientowi w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta podany podczas składania Zamówienia na co Klient wyraża zgodę.

 

6. DOSTAWA PRODUKTÓW i USŁUG CYFROWYCH


 1. Dostawa Produktów i Usług cyfrowych do Klienta odbywa się na adres e-mail podany podczas składania Zamówienia a w przypadku Kursów online Klient ma do niego dostęp na swoim Koncie Użytkownika (Dostawa elektroniczna).

 1. Dostawa elektroniczna zakupionych Produktów cyfrowych lub Usług cyfrowych jest bezpłatna, chyba że opis danego produktu stanowi inaczej. 

 2. Termin dostawy Produktów cyfrowych lub Usług cyfrowych do Klienta wynosi do 7 dni roboczych.
7. USŁUGI ELEKTRONICZNE I CYFROWE

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Usług i Produktów cyfrowych MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami uwzględniając poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO oraz osób trzecich. 

 1. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania podczas zakupów prawdziwych danych. 

 2. Usługobiorcę podczas korzystanie ze Sklepu Internetowego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 3. Formularz Zamówienia – korzystanie z usługi elektronicznej Formularz Zamówienia rozpoczyna się z momentem wpisania danych do formularza.

 4. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

 5. Konto Użytkownika jest zakładane przez Usługobiorcę czas nieokreślony i jest bezpłatne.

 6. Usługobiorca w każdej chwili może zrezygnować z Konta Użytkownika wysyłając stosowaną wiadomość na adres e-mail Usługodawcy podany w niniejszym Regulaminie.

 7. Szczegóły dotyczące określonego Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej znajdują się w opisie danej Usługi lub Produktu cyfrowego na Stronie internetowej MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO.

 8. MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO dostarcza Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Produkt cyfrowy lub Usługę cyfrową do 7 dni roboczych po zawarciu Umowy, chyba, że co innego wynika z opisu Produktu lub Usługi cyfrowej.

 9. Produkt cyfrowy uważa się za dostarczony w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które konsument /Przedsiębiorca na prawach konsumenta wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp 

 10. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta, lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp. 

 11. MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO dokłada należytej staranności, aby jej Produkty cyfrowe lub Usługi cyfrowe miały jak najlepszą jakość, były kompletne, funkcjonalne, kompatybilne, interoperacyjne, aby dostarczać dostępność wsparcia technicznego, tworzyć konkretny ich opis oraz zapewnia ich aktualizacje.

 

8. PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

 1. Każdy Produkt cyfrowy i Usługa cyfrowa dostarczana przez MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO oraz widoczna na Stronie internetowej MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego, a tym samym jest objęta przewidzianą tym prawem ochroną.

 1. Jakiekolwiek rozpowszechnianie Produktów cyfrowych, Usług cyfrowych, opisów, grafik czy elementów znajdujących się na Stronie internetowej MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO bez jej zgody stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność. 

 2. Z chwilą udostępnienia Produktów cyfrowych lub Usług cyfrowych Klientowi, zostaje udzielona Klientowi przez MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO licencja na czas nieokreślony na korzystanie z Produktów cyfrowych lub Usług cyfrowych, w zakresie określonym w Regulaminie.

 3. O ile Strony nie postanowią inaczej licencja na korzystanie z zakupionego Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej:
  a) umożliwia korzystanie z niej tylko przez Klienta, któremu licencja ta została udzielona, dla własnego użytku wewnętrznego
  b) ma charakter niewyłączny i niezbywalny.

 4. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa autorskiego oraz postanowień niniejszego Regulaminu Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej, jej fragmentów, jej kopii, wykorzystywania publikacji w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji, naruszania praw przysługujących MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO na podstawie prawa autorskiego.

 5. Zakupione Produkty cyfrowe lub Usługi cyfrowe nie mogą być przedmiotem sprzedaży, odsprzedaży czy wszelkiego rodzaju dystrybucji.

 6. W zakresie udostępnienia dostępu do nagrań z chwilą dostarczenia albo udostępnienia Uczestnikowi dostępu do nagrania – jeżeli taka opcje jest dostępna w opisie danego Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej – MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO udziela Uczestnikowi niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z nagrania przez okres wskazany w opisie produktu, wyłącznie dla własnych potrzeb Uczestnika.

 7. Udzielenie licencji następuje w ramach wynagrodzenia przysługującego za zakup

 8. Uczestnik nie ma prawa zwielokrotnienia lub wprowadzenia do obrotu danego nagrania oraz jakiegokolwiek innego udostępnienia osobom trzecim ani też udzielenia licencji czy dalszych licencji.

 

9. ZGODNOŚĆ PRODUKTU CYFROWEGO LUB USŁUGI CYFROWEJ Z UMOWĄ

 1. W sytuacji kiedy Produkt cyfrowy lub Usługa cyfrowa nie jest zgodny z Umową Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługują prawa określone przez przepisy prawa.

 1. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:
  1)  opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
  2)  przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, o którym Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował. 

 2. Ponadto treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:
  1) nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
  a)  nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  c)  publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o zawarciu umowy;
  3)  być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać;
  4)  być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi /Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przez Sprzedawcę/Usługodawcę przed zawarciem umowy. 

 3. Sprzedawca informuje Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przez czas:
  1)  dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
  2)  zasadnie oczekiwany przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami. 

 4. Jeżeli Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sprzedawcę zgodnie z ust. 8 powyżej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  1)  poinformował Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  2)  niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.

 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jeżeli Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej lub usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej. 

 

10. PRAWO DO REKLAMACJI

 1. MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta,

 1. Reklamacja może zostać złożona na dane kontaktowe podane w niniejszym Regulaminie.

 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolny sposób, telefonicznie, mailowo lub za pomocą poczty tradycyjnej.

 3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji opisu reklamowanego zagadnienia oraz danych do kontaktu.

 4. MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO jest obowiązana udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 5. Odpowiedź na reklamację MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO przekazuje na papierze lub innym trwałym nośniku.

 6. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową. 

 7. MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. 

 8. MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. 

 9. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO

 10. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1) doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
  2)  Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową,
  3)  brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
  4)  brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy,
  5)  z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.  

11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
  https://uokik.gov.pl pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  – wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
  – wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz
  – pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 

12. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 1. Do zachowania terminu potrzebne jest dostarczenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO na dane podane w niniejszym Regulaminie. 

 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu oraz jest dostępny na Stronie internetowej MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO pod adresem: https://stylovewlosybysylwia.pl

 4. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 6. MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO zwraca Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszt dostawy poniesione podczas zakupu Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania. 

 7. MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 8. Jeżeli Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez STYLOVE, STYLOVE nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

 9. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, w odniesieniu do umów:
  jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni umowę za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  – w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  – w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  – o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  – zawartej w drodze aukcji publicznej;
  – o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  – o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorca na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 11. Sprzedawca udostępnia Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, inne niż dane osobowe.

 12. Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumentów o odstąpieniu od umowy. 

 13. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedawcy. 

 14. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy. 

 

13. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW O CHARAKTERZE ZAWODOWYM NIE BĘDĄCYMI KONSUMENTAMI ANI PRZEDSIĘBIORCAMI NA PRAWACH KONSUMENTA

 1. Niniejszy dział Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Przedsiębiorców i Usługobiorców niebędących Konsumentami ani Przedsiębiorcami na prawach konsumenta. 

 1. Jeżeli Przedsiębiorca o charakterze zawodowym posiada adres dostawy Produktu inny niż adres wystawienia faktury – zobowiązany jest aby podać taką informację MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO.

 2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO z tytułu rękojmi za Produkt cyfrowy lub usługę cyfrową wobec Przedsiębiorcy o charakterze zawodowym zostaje wyłączona.

 3. MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej Przedsiębiorcy o charakterze zawodowym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Przedsiębiorcy o charakterze zawodowym stosownego oświadczenia.

 4. MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO ponosi odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy o charakterze zawodowym tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy o charakterze zawodowym.

 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO, a Przedsiębiorcą o charakterze zawodowym zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO.

 

14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zasady ochrony danych osobowych oraz plików cookie reguluje Polityka Prywatności.


15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane z MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO zawierane są w języku polskim.

 1. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy

 2. W przypadku sporów między MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO a Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, właściwym sądem jest sąd zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. 

 4. MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO zastrzega możliwość zmiany regulaminu w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa w uzasadnionych sytuacjach. Do takich sytuacji należą:
  – zmiany przepisów prawa, jeżeli zmiana tych przepisów wpływa na treść danego Regulaminu,
  – nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa, jeżeli te obowiązki wpływają na treść Regulaminu,
  – usprawnienie działania Strony internetowej Usługodawcy, jej modyfikacji i obsługi Klientów, jeżeli te działania wpływają na treść Regulaminu,
  – poprawa ochrony prywatności Użytkowników i względy bezpieczeństwa, jeżeli wpływają na treść Regulaminu,
  – zmiany w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzanie nowych, jeżeli ich modyfikacja czy wprowadzenie wpływa na treść danego Regulaminu. 

 5. O planowanych zmianach w Regulaminie przedstawiając jego wzór oraz dacie wejścia w życie nowego regulaminu MOBILNY STYLISTA SYLWIA JAGIEŁŁO poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 14 dni przed jego wejściem w życie. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.07.2024r.